Giải cứu chúa công Menu

Character

Trang bị - Hợp thành

20.03.2018

Trong Luận Kiếm Giang Hồ, người chơi có thể hợp thành trang bị từ các nguyên liệu tương ứng.

Nguyên liệu quan trong nhất khi hợp thành đó là: các mảnh trang bị tương ứng. Khi thu thập đủ số lượng mảnh, cùng các tài liệu yêu cầu, có thể mở “Túi đồ”, ở tab “Hợp thành” chọn trang bị muốn hợp thành.

 

 

Có thể tổng hợp các trang bị phẩm chất: Lam, Tím, Cam.

Hợp thành tiêu hao mảnh trang bị tương ứng, các tài liệu, Bạc cùng tinh hoa trang bị cấp thấp hơn. Tinh hoa trang bị có thể thu được thông qua phân giải trang bị.

 

Tinh hoa trang bị: Lục, Lam, Tím, Cam.

 

Số mảnh trang bị cần dùng nhiều ít phụ thuộc vào phẩm chất:

 

 

Các tài liệu cần

Tin liên quan