Giải cứu chúa công Menu

Character

Trang bị - Bảo thạch

20.03.2018

Trong Luận Kiếm Giang Hồ, có thể khảm các loại bảo thạch vào trang bị nhằm gia tăng thêm các thuộc tính cho trang bị.

 

 

 

Đội ngũ đạt cấp 25 sẽ mở ra hệ thống bảo thạch.

 

Lỗ khảm bảo thạch

Tất cả các trang bị đều có lỗ để khảm bảo thạch, số lượng lỗ phụ thuộc vào phẩm chất của trang bị đó.

3 loại trang bị: vũ khí, y phục, phục sức, mỗi loại chỉ có thể khảm một số loại bảo thạch nhất định.

 

 

Để khảm bảo thạch, từ trong giao diện Hiệp khách, kích vào trang bị muốn khảm, trong giao diện thông tin trang bị chọn “Khảm”.

 

 

Bảo thạch

Có tổng cộng 10 loại bảo thạch khác nhau, mỗi loại sẽ gia tăng các thuộc tính khác nhau.

 

 

 

Hiện tại bảo thạch có 8 cấp, cấp càng cao hiệu quả càng mạnh. Có thể hợp 3 viên cấp thấp thành 1 viên cấp cao hơn.

Trong giao diện “Túi đồ” chọn tab “bảo thạch”, lựa chọn bảo thạch muốn hợp sau đó kích nút Hợp thành.

 

Tin liên quan