Giải cứu chúa công Menu

Character

Thăng tinh Hiệp khách

20.03.2018

Hệ thống thăng tinh Hiệp khách

Trong Luận Kiếm Giang Hồ, thông qua tăng sao cho các hiệp khách sẽ đề thăng tốc độ trưởng thành, từ đó cải thiện đang kể các thuộc tính.

 

Tốc độ trưởng thành

Các thuộc tính thể chất, ý chí, ngộ tính của hiệp khách cấp 1.

 

 

Hiệp khách thể chất quyết định: công, trúng, bạo. Ý chí quyết định: HP, các thuộc tính phòng thủ. Ngộ tính quyết định: nội lực, né, kháng thuộc tính.

Ngoài thuộc tính căn bản, mỗi thuộc tính càn có tốc độ trưởng thành riêng. Nó thể hiện tốc độ tăng trưởng thuộc tính đó khi hiệp khách thăng 1 cấp.

Công thức:

Thể chất = Thể chất cơ sở + Cấp độ * Thể chất trưởng thành hiện tại.

Ý chí = Ý chí cơ sở + Cấp độ * Ý chí trưởng thành hiện tại.

Ngộ tính = Ngộ tính cơ sở + Cấp độ * Ngộ tính trưởng thành hiện tại.

 

Cấp sao hiệp khách

 

Cấp sao là 1 cách thể hiện trực quan tốc độ phát triển của Hiệp khách. Cấp sao càng cao, tốc độ lớn của Hiệp khách càng nhanh. Hiện tại cấp sao cao nhất có thể đạt tới là 5 sao.

 

Hiệp khách tăng sao

Để tăng sao hiệp khách cần có hồn hiệp khách tương ứng hoặc Hồn hiệp khách vạn năng.

 

Sau khi tăng sao, tốc độ trưởng thành của thể chất, ý chí, ngộ tính được đề thăng.

 

 

Tin liên quan