Giải cứu chúa công Menu

Character

Hiệp khách truyền công

20.03.2018

Luận Kiếm Giang Hồ, khi thu được Hiệp khách mới, đôi khi bạn sẽ muốn nâng cấp, thử nghiệm kỹ năng của Hiệp khách, lôi đài hoặc huyết chiến phối hợp…

Tính năng “Truyền công” sẽ giúp bạn tiết kiệm tài liệu nâng cấp Hiệp khách mới.

 

 

Trong giao diện Hiệp khách, chuyển đến hiệp khách cũ, chọn “Truyền công” sẽ mở ra giao diện, kích chọn hiệp khách mới nhận truyền công, thực hiện truyền công.

Truyền công sẽ tiêu hao 10 Truyền công đan 1 lần.

 

Truyền công đan

 

Sau khi truyền công thành công, hiệp khách mới sẽ nhận được: cấp độ, EXP, kinh mạch, cấp kỹ năng, tham ngộ của Hiệp khách cũ. Với Hiệp duyên sẽ được chuyển thành Hiệp duyên lệnh tương ứng.

 

 

Tin liên quan